Allmänna villkor

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller för samtliga förmedlingstjänster som tillhandahålls av HomeNow Stockholm AB, org.nr 559244-5026, till privatpersoner som önskar hyra ut sin bostad i andrahand. Dessa Allmänna villkor kompletterar bestämmelserna som återfinns i Uppdragsavtalet.
Vid avvikelse mellan bestämmelser i Uppdragsavtalet och i de Allmänna villkoren ska Uppdragsavtalet äga företräde.

2. Avtalsbundenhet

Dessa Allmänna villkor och Uppdragsavtalet blir bindande för kunden genom påskrift av Uppdragsavtalet (fysiskt eller elektroniskt).

3. Tjänsten

HomeNow erbjuder bostadsrättshavare en möjlighet till serviceinriktad, trygg och pålitlig andrahandsuthyrning av sin bostad. HomeNow sköter hela uthyrningsprocessen åt bostadsrättshavaren och fungerar som en länk mellan bostadsrättshavaren och hyresgästen.
Tjänsten inkluderar följande:
• Annonsering och kontakt med potentiella hyresgäster
• 3 visningstillfällen
• Referenstagning
• Presentation av potentiella hyresgäster för Bostadsägaren
• Kontraktsskrivning
• Besiktning i samband med in- och utflyttning
• Administration av hyresbetalning under hyrestiden

4. Annonsering

HomeNow annonserar att bostaden finns tillgänglig för uthyrning och sköter all kontakt med potentiella hyresgäster. Bostadsrättshavaren ska förse HomeNow med information om bostaden och ansvarar för att informationen i annonsen är korrekt och ger en rättvisande bild av bostaden.

5. Krav på hyresgästen

HomeNow ställer följande grundläggande krav på potentiella hyresgäster:
• Hyresgästen ska vara över 18 år.
• Hyresgästen ska ha svenskt personnummer.
• Hyresgästen ska ha anställning.
Därutöver har bostadsrättshavaren möjlighet att ställa ytterligare krav på potentiella hyresgäster och ska i så fall meddela HomeNow detta.

6. Referenstagning

HomeNow kontaktar hyresgästens referenser, företrädesvis hyresgästens arbetsgivare och eventuell tidigare hyresvärd, för att verifiera hyresgästens lämplighet.

7. Kreditprövning

Inför kontraktsskrivning genomför HomeNow även sedvanlig kreditprövning för att säkerställa hyresgästens betalningsförmåga.

8. Kontraktsskrivning

HomeNow tillhandahåller ett uthyrningskontrakt som bostadsrättshavaren och hyresgästen signerar. HomeNow är dock inte part i uthyrningsavtalet som tecknas mellan bostadsrättshavaren och hyresgästen. Bostadsrättshavaren ansvarar själv för valet av hyresgäst och gör det på egen risk. HomeNow tar inget ansvar för Bostadsrättshavarens val av hyresgäst.

 

9. Besiktning

HomeNow åtar sig att besikta lägenheten tillsammans med hyresgästen vid in- och utflyttning. I samband med detta upprättar HomeNow även en förteckning över eventuella brister och skador såväl på lägenheten som på möbler och inventarier.
Om några brister eller skador noteras i samband med utflyttning så företräder HomeNow bostadsrättshavaren i diskussioner kring eventuell ersättning som hyresgästen ska betala. Depositionen återbetalas till hyresgästen först efter godkänd avflyttningsbesiktning.

10. Ensamrätt

Bostadsrättshavaren förbinder sig att ge HomeNow ensamrätt på förmedlingsuppdraget under Avtalstidens första två månader. Om lägenheten fortfarande inte är uthyrd efter de första två månaderna så har bostadsrättshavaren rätt att själv hyra ut lägenheten eller anlita en annan leverantör för uppdraget.
Bostadsrättshavaren förbinder sig därutöver att inte själv kontakta någon av de potentiella hyresgästerna som presenterats i syfte att försöka kringgå HomeNow. Om bostadsrättshavaren hyr ut lägenheten till någon potentiell hyresgäst som tidigare presenterats av HomeNow så har HomeNow rätt till provision för denna uthyrning. Ovanstående gäller inte för de fall bostadsrättshavaren kände hyresgästen sen tidigare och har underlag som styrker detta.

11. Provision

HomeNows ersättning för förmedlingsuppdraget utgår endast vid en lyckad uthyrning. Förmedlingsavgiften uppgår till 5 % av önskad månadshyra och erläggs i samband med hyresbetalningen.

12. Utbetalning av hyra och hyresgaranti

HomeNow administrerar hyresgästens hyresbetalningar till bostadsrätthavaren. Hyresgästen ska senast på inflyttningsdagen erlägga den första hyresbetalningen samt deposition. Depositionen betalas till HomeNows klientmedelskonto och förblir där under hela hyrestiden.

Hyran utbetalas månadsvis i förskott till bostadsrättshavaren, efter avdrag för HomeNows provision, och är oberoende av om hyresgästens betalning kommit in. Vid utebliven hyresbetalning från hyresgästen garanterar HomeNow en (1) månads hyresbetalning som då dras från erlagd deposition.

I det fall det visar sig att hyresgästen har rätt till nedsättning av hyra eller skadestånd från uthyraren kan återkrav komma att ske från den hyra som bostadsrättshavaren uppburit.

13. Avtalstid

Detta Avtal gäller från att Uppdragsavtalet undertecknats av båda Parter och så länge som det finns ett giltigt avtal om andrahandsuthyrning.

14. Ändringar

Eventuella ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och signeras av båda Parter för att vara giltiga.

15. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol.